ci turu Yàlla laye tambalé midi àji yërëm jaam nëpu ci aduna di àji yërëm waay texe yi ci alaaxira
Rabbi as haabaka bil himmati wala tou rabbi him bid darsi fakhate...
Daarah Hizbut Tarqiya

Hizbut Tarqiya - Gamou Déc 2015

1. AHBABTOU play Add this Song to my Favourites Download this Song
2. Alamane Halayya play Add this Song to my Favourites Download this Song
3. LIMAHINE play Add this Song to my Favourites Download this Song
4. Mimiyah play Add this Song to my Favourites Download this Song
5. Niane play Add this Song to my Favourites Download this Song

copyright Al-himma 2010-2018