ci turu Yàlla laye tambalé midi àji yërëm jaam nëpu ci aduna di àji yërëm waay texe yi ci alaaxira
Rabbi as haabaka bil himmati wala tou rabbi him bid darsi fakhate...

Ecouter le coran récité par Cheikh Khouzaifi

Download Name Play Size Duration
download 001 - Surat Al Fati7ah
Sheikh: Ali Al-Houdyfi

0.2 MB 1:02 min
download Baqara
02 Al

32.1 MB 2:20:27 min
download 003 - Surat Ala Emran
Sheikh: Ali Al-Houdyfi

18 MB 1:18:30 min
download 004 - Surat Al Nisaa'
Sheikh: Ali Al-Houdyfi

18.5 MB 1:20:49 min
download Al-Maidah ÇáãÇÆÏÉ
Ali Al-Hothaify Úáí ÇáÍÐíÝí

15 MB 1:05:27 min
download 006 - Surat Al An3am
Sheikh: Ali Al-Houdyfi

16.1 MB 1:10:20 min
download 07 Al-A'raf
ÓæÑÉ ÇáÃÚÑÇÝ

17.9 MB 1:18:25 min
download ÓæÑÉ ÇáÃäÝÇá
ÇáÔíÎ Úáì ÇáÍÐíÝí

6.4 MB 27:55 min
download 009 - Surat Al Toubah
Sheikh: Ali Al-Houdyfi

12.7 MB 55:32 min
download 010 - Surat Younos
Sheikh: Ali Al-Houdyfi

9.4 MB 40:52 min
download 011 - Surat Hood
Sheikh: Ali Al-Houdyfi

10 MB 43:46 min
download 012 - Surat Yousuf
Sheikh: Ali Al-Houdyfi

9.1 MB 39:41 min
download 013 - Surat Al Arra3d
Sheikh: Ali Al-Houdyfi

4.3 MB 18:50 min
download 014 - Surat Ebraheem
Sheikh: Ali Al-Houdyfi

4.3 MB 18:42 min
download 015 - Surat Al7ijer
Sheikh: Ali Al-Houdyfi

3.6 MB 15:33 min
download 016 - Surat Al na7l
Sheikh: Ali Al-Houdyfi

8.5 MB 37:21 min
download 017 - Surat Al Israa'
Sheikh: Ali Al-Houdyfi

6.5 MB 28:21 min
download Kahf
18 Al

7.2 MB 31:27 min
download 019 - Surat Marym
Sheikh: Ali Al-Houdyfi

4.2 MB 18:19 min
download 020 - Surat Taha
Sheikh: Ali Al-Houdyfi

6.4 MB 27:46 min

copyright Al-himma 2010-2018